2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    
             
Μαθηματικά                   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά    
Φυσική                   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική    
Νεοελληνική Γλώσσα                   Νεοελληνική Γλώσσα   Νεοελληνική Γλώσσα   Νεοελληνική Γλώσσα   Νεοελληνική Γλώσσα   Νεοελληνική Γλώσσα   Νεοελληνική Γλώσσα    
Ιστορία                   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία    
Βιολογία                   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία    
                 
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    
             
Αρχαία Ελληνικά                    Αρχαία Ελληνικά    Αρχαία Ελληνικά    Αρχαία Ελληνικά    Αρχαία Ελληνικά    Αρχαία Ελληνικά    Αρχαία Ελληνικά     
Νεολ. Λογοτεχνία                   Νεολ. Λογοτεχνία   Νεολ. Λογοτεχνία   Νεολ. Λογοτεχνία   Νεολ. Λογοτεχνία   Νεολ. Λογοτεχνία   Νεολ. Λογοτεχνία    
Λατινικά                   Λατινικά   Λατινικά   Λατινικά   Λατινικά   Λατινικά   Λατινικά    
Ιστορία                   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία   Ιστορία    
                 
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    
             
Μαθηματικά                   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά    
Φυσική                   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική    
Χημεία                   Χημεία   Χημεία   Χημεία   Χημεία   Χημεία   Χημεία    
Βιολογία                   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία   Βιολογία    
                 
                 
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    
Μαθηματικά                   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά    
Φυσική                   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική    
Χημεία - Βιοχημεία                   Χημεία - Βιοχημεία   Χημεία - Βιοχημεία   Χημεία - Βιοχημεία   Χημεία - Βιοχημεία   Χημεία - Βιοχημεία   Χημεία - Βιοχημεία    
Ηλεκτρολογία                   Ηλεκτρολογία   Ηλεκτρολογία   Ηλεκτρολογία   Ηλεκτρολογία   Ηλεκτρολογία   Ηλεκτρολογία    
                 
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    
Μαθηματικά                   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά   Μαθηματικά    
Φυσική                   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική   Φυσική    
Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.                   Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.   Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.   Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.   Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.   Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.   Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.    
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.                   Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.   Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.   Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.   Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.   Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.   Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.    
                 
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    
Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας                   Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας   Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας   Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας   Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας   Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας   Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας